​ការ​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​

ជំហាន​ទី​ 1

​​ទាក់ទង​ផ្នែក​សេវា​កម្មអតិថិជន​

ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​មិន​ពេញចិត្ត​នឹង​សេវាកម្ម​ដែល​ផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​ ជំហាន​ដំបូង​ ត្រូវ​ទាក់ទង​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ​ តាម​រយៈ​

បណ្តាញ​ ដូច​ខាងក្រោម​៖

1. ទូរស័ព្ទ​មក​លេខ​៖​: 023 977 265/010 977 265

2. ឆាត​ជាមួយ​អ្នកជំនាញ​របស់​យើងខ្ញុំ​តាម​ផេ​ក Facebook

ជា​ធម្មតា​ សំណើ​របស់​លោក​អ្នក​អាច​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​យ៉ាង​លឿន​នៅ​ក្នុង​ជំហាន​ទី​ 1។

ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​នៅ​តែ​មិន​ពេញចិត្ត​ទៀត​ សូម​បន្ត​ទៅ​ជំហាន​ទី​ 2។

​ជំហាន​ទី​ 2

​​​ដាក់​បណ្តឹង​ជា​លាយលក្ខអក្សរ

​ក្នុង​ករណី​ដែល​អ្នកជំនាញ​សេវា​កម្មអតិថិជន​ មិន​អាច​ដោះស្រាយ​បាន​ លោក​អ្នក​អាច​ដាក់​បណ្តឹងជាលាយលក្ខអក្សរ​មក​កាន់​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​ និង​វិវាទ​។​


​សូម​បំពេញទម្រង់​ទទួល​បណ្តឹង​របស់​អតិថិជន

អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​ និង​វិវាទ​ នឹង​ទាក់ទង​លោក​អ្នក​ភ្លាមៗ​។