គណនាការប្រាក់

ឧបករណ៍គណនាការបង់រំលស់នឹងជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់បង់រំលស់ប្រចាំខែលើទំហំ និងរយៈពេលក្នុងការបង់រំលស់លើអចលនទ្រព្យសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនឬអាជីវកម្មពី ជេកស៍។

1. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចង់បង់រំលស់
2. ជ្រើសរើសចំនួនខែដែលត្រូវបង់រំលស់
- ការគណនានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់គោលបំណងនៃការចង្អុលបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ។
- ការប្រាក់សរុបនឹងត្រូវបានគណនាតាមរំលស់ថេរ( flat rate) ។ ប៉ុន្តែការទូទាត់ជាក់ស្តែងត្រូវបានប្តូរទៅជាអត្រាការប្រាក់ជាក់ស្តែង។

ម៉ាស៊ីនគណនាការប្រាក់