គណនា

១. ជ្រើសរើសប្រភេទឥណទា
២. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចង់កម្ចី
៣. ជ្រើសរើសចំនួនខែដែលចង់កម្ចី
- ការគណនានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់គោលបំណងនៃការចង្អុលបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ។

ម៉ាស៊ីនគណនា