ឥណទានបុគ្គល

លក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យស្នើសុំ

  • អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ
  • ចំណូលប្រចាំខែលើសពី ១៨០ ដុល្លារ
  • រយៈពេលកម្ចី​ ១២, ១៨, ២៤, ៣០ និង ៣៦ ខែ

ឯកសារតម្រូវ

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
  • លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន(សៀវភៅគ្រួសារ​ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ)ចេញដោយឃុំសង្កាត់
  • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ឬ របាយការណ៍ធនាគារ

តំបន់សេវាកម្ម

  • ការិយាល័យភ្នំពេញ
  • ការិយាល័យសាខាភ្នំពេញ
  • ការិយាល័យសាខាសៀមរាប