រំលស់ម៉ូតូ

លក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យស្នើសុំ

  • អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ
  • ចំណូលប្រចាំខែលើសពី ២០០ ដុល្លារ
  • រយៈពេលរំលស់​ ១២,១៨,២៤,៣០,៣៦,៤២ និង ​៤៨ ខែ
  • ទឹកប្រាក់រំលស់ចាប់ពី ១០០ ដុល្លារ ឡើងទៅ

តំបន់សេវាកម្ម

  • រាជធានីភ្នំពេញ

ឯកសារតម្រូវ

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
  • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ឬ របាយការណ៍ធនាគារ
  • លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន(សៀវភៅគ្រួសារ​ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ)ចេញដោយឃុំសង្កាត់