របៀបបង់ប្រាក់

  លក្ខខណ្ឌក្នុងការបង់ប្រាក់:


  អតិថិជនអាចបង់ប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារដូចខាងក្រោម:

 1. ភ្នាក់ងារ វីង ទូទាំងប្រទេស

 2. ធនាគារ ABA

 3. TrueMoney

  ដំណើរការនៃការបង់ប្រាក់

  ដំណើរការនៃការបង់ប្រាក់តាមកម្មវិធី