របៀបបង់ប្រាក់

    លក្ខខណ្ឌក្នុងការបង់ប្រាក់:


    អតិថិជនអាចបង់ប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារដូចខាងក្រោម:

  1. ភ្នាក់ងារ វីង ទូទាំងប្រទេស

  2. ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ

  3. ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

  4. ធនាគារ​ មេប៊ែង(Maybank) (Cambodia) Plc.

    ដំណើរការនៃការបង់ប្រាក់