របៀបបង់ប្រាក់

    លក្ខខណ្ឌក្នុងការបង់ប្រាក់:


    អតិថិជនអាចបង់ប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារដូចខាងក្រោម:

  1. ភ្នាក់ងារ វីង ទូទាំងប្រទេស

  2. ធនាគារ ABA

    ដំណើរការនៃការបង់ប្រាក់

    ដំណើរការនៃការបង់ប្រាក់តាមកម្មវិធី