ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន

ការិយាល័យកណ្តាល:អគារកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី​២០ ផ្លូវ ព្រះអង្គឌួង សង្កាត់ វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ

សេវាកម្មអតិថិជន:អគារកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី​៣ ផ្លូវ ព្រះអង្គឌួង សង្កាត់ វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ

ទូរសព្ទ័: ០១០/ ០២៣ ៩៧៧២៦៥
អុីម៉ែល: customer.service@jaccs.com.kh

ផ្ញើសារ

ចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ចាំបាច់ត្រូវបំពេញ